Al-Imam al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al-‘Asqalani rh mengungkapkan kata-kata ini dalam kitabnya “Fath al-Bari” ketika mengkritik pandangan seorang ahli ilmu yang yang tidak tepat pandangannya:

))  من تكلّم في غير فنه، أتى بالعجائب ((

“Sesiapa yang bercakap dalam perkara di luar bidang kepakarannya,

dia akan membawa perkara yang ajaib (pelik)”.

Untuk memahami situasi semasa mengenai tajuk ini, sila baca tulisan Akhuna UZAR di: Zaharuddin.net .